Prof. Sami Halila (CNRS)

Glycopolymers sami.halila@cermav.cnrs.fr

徐梦佳 (博士后)

智能诊疗材料

xumengjia@nimte.ac.cn

张华 (博士生)

组织工程材料、3D生物打印

zhanghua@nimte.ac.cn

安鹏 (硕士生)

骨软骨修复材料、3D生物打印

anpeng@nimte.ac.cn

韦华 (硕士生)

导电水凝胶电子皮肤

weihua@nimte.ac.cn

张延生 (硕士生)

皮肤修复材料

zhangyansheng@nimte.ac.cn

马雨晞 (硕士生)

皮肤修复材料

mayuxi@nimte.ac.cn

滕景梅 (硕士生)

智能药物递送

tjm0115@qq.com

黄荣健 (硕士生)

可注射水凝胶

rongjian.huang@foxmail.com

徐钰婷 (本科生)

多糖修饰改性

1551479812@qq.com

曾江磊 (本科生)

多糖修饰改性

2982657260@qq.com